ابلاغ آیین نامه های هفدهمین جشنواره قرآن و عترت

ابلاغ آیین نامه های هفدهمین جشنواره قرآن و عترت

آیین نامه های هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ابلاغ شد.

یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 1340

آیین نامه های هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در چهار بخش گروه دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده های اساتید و کارکنان ابلاغ شد.

آیین نامه های هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در چهار بخش گروه دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده های اساتید و کارکنان ابلاغ شد.

 

جهت دریافت روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

1- آیین نامه اجرایی 

2- رشته ها و منابع هفدهمین جشنواره قرآن و عترت 

3- ضمائم