داوران هفدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن در بخش خواهران

داوران هفدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن در بخش خواهران

داوران هفدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در بخش خواهران مشخص شدند.

یکشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 538

داوران هفدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف در بخش خواهران مشخص شدند
داوری این دوره از مسابقات در بخش خواهران را  اساتید کشوری همچون خانم ها زهرا افخمی، ناهید سلطانی، راحله اسکندری، زهرا یگانگی و مریم خطیب بر عهده دارند